Všeobecné obchodní podmínky

na webu AZ-AUKCE

     Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla užívání internetového portálu www.az-aukce.cz jeho uživateli a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků elektronické dražby uskutečňované prostřednictvím portálu www.az-aukce.cz. Zájemce stvrzuje svým podpisem na formuláři „Prokázání totožnosti“, že se seznámil a souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zveřejněnými na www.az-aukce.cz. Formulář „Prokázání totožnosti“ se stává smlouvou o zprostředkování služby, uzavírané mezi poskytovatelem dražby a zájemcem. Jeho nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

Identifikační údaje poskytovatele dražeb:

Název: AZ Aukce
Poskytovatel: PMP Trade s. r. o.
Sídlo: Křižíkova 1099, Valdické předměstí, 506 01 Jičín
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka42098
IČO: 04884892
DIČ: CZ04884892
email: info@az-aukce.cz

(dále jen jako „poskytovatel“)

    Definice základních pojmů

Viz. Slovník základních pojmů

     Způsob a provedení dražby

Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací. Aukce se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jejímž cílem je výběr nejvhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy vymezující přesné parametry pro zpeněžení předmětu aukce.

Způsob provedení dražby je dán použitou softwarovou aplikací. Dražba se řídí ustanoveními zákona č.26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách v platném znění, případně ustanovením zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, netýká-li se povaha předmětu dražby Zákona o veřejných dražbách.

     Dražební systém

Poskytovatel je společnost provozující internetový dražební sytém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět dražby, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu dražby a účastníkovi – nabízený předmět dražby, poptat a v případě vítězství v dražbě jej získat.

Poskytovatel jako provozovatel dražebního systému zajišťuje správu, údržbu a podporuje nabídku předmětu dražby prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat dražby vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu dražby na základě vyhlašovatelem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití, definovaném a postihovaném ve Smlouvě o poskytnutí služby.

Poskytovatel může vystupovat jako dražebník v rámci elektronické dražby. Poskytovatel se neúčastní jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi vyhlašovatelem a účastníkem, pokud není v dražební vyhlášce uvedeno jinak.

Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:

 • Počítač účastníka musí být připojen k internetu,
 • Pro bezproblémovou účast v dražbě je nutné mít nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů – např. Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Chrome, nejlépe v nejaktuálnější možné verzi.
 • Práva a povinnosti smluvních stran – vyhlašovatel, poskytovatel, dražebník, licitátor

Vyhlašovatel na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem pověřuje poskytovatele k tomu, aby pro vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení vybraného předmětu dražby formou elektronické dražby za účelem získání co nejvyšší maximální možné ceny. Vyhlašovatel má právo vlastního příhozu. Vyhlašovatel se může z aukce vyloučit a tuto skutečnost uvede Poskytovatel v Aukční vyhlášce. Vyhlašovatel se může nechat zastupovat oprávněnou osobou Poskytovatele, a to na základě plné moci.

Poskytovatel se zavazuje provést elektronickou dražbu zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění, a to v souladu se zadáním a podklady předanými vyhlašovatelem všem přihlášeným účastníkům dražby. Poskytovatel je na základě plné moci, oprávněn činit Příhoz za Navrhovatele a tím vyjádřit nesouhlas s nabídnutou výší kupní ceny.

Poskytovatel se zavazuje zajistit přípravu aplikace dražby tak, aby byl její průběh řádný a aby se v elektronické dražbě dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky. V případě, že se zájemce stane vítězem a ve výše uvedené lhůtě učiní vyhlašovateli neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy dle ustanovení těchto obchodních podmínek a následně nebude smlouva uzavřena z důvodu na straně vyhlašovatele, bude složená jistota zájemci vrácena bez zbytečného odkladu po marném uplynutí lhůty pro přijetí návrhu smlouvy vyhlašovatelem na stejný účet účastníka dražby, ze kterého byla dražební jistota zaslána.

Dražební vyhlášku, kterou se vyhlašuje dobrovolná dražba movitých či nemovitých věcí, dražebník uveřejní v systému elektronických dražeb na portálu a dále, odpovídá-li předmět dražby §20, odst. 3, zákona 26/2000Sb., na centrální adrese , případně na internetových inzertních portálech a na internetových stránkách dražebníka, jenž dražbu vyhlašuje, dále způsobem vzhledem k předmětu dražby v místě obvyklém a ve lhůtách stanovených zákonem o veřejných dražbách.

Pokud dražebník zjistí po vyhlášení dražby skutečnost, pro kterou nelze dražbu konat, rozhodne o upuštění nebo nekonání dražby a o tomto rozhodnutí vyrozumí dražebník písemně bez zbytečného odkladu osoby uvedené v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách; toto rozhodnutí je zároveň zveřejněno na portálu na detailu dražby od jejíž elektronické dražby bylo upouštěno nebo která se nekoná., byla-li dražba uveřejněna na Centrální adrese, tak na ,

Pokud v průběhu dražby licitátor zjistí, že přístup k portálu byl prokazatelně omezen v délce přesahující 1 minutu, licitátor prodlouží dobu, během které lze činit podání, a to minimálně o 1 hodinu, upozornění bude zaznamenáno v logu událostí u probíhající dražby, ve znění: Licitátor prodloužil dobu, po kterou je možné činit podání o jednu hodinu z důvodu nedostupnosti dražební síně po dobu delší než 1 minutu.

     Dražební vyhláška

    Dražební vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace o aktuálním stavu o právech a závazcích, která váznou na předmětu, která jsou  známá, závazná pro konání a účast v elektronické dražbě. Ve vyhlášce je uveřejněno datum, místo, čas a specifické podmínky pro konání dražby.

    Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

Poskytovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem poskytovateli pro účely dražby. Odpovědnost poskytovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že poskytovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky poskytovatel oznámí vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti a důsledky, případně návrh řešení. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti vyhlašovatele.

     Dražební jistota

V případě, že je dražební vyhláškou požadováno složení jistoty, je pro účast nezbytné splnění této podmínky. Není-li ve vyhlášce stanoveno jinak, platí následující ustanovení:

Složení dražební jistoty v hotovosti lze provést v kanceláři dražebníka po prokázání totožnosti. V případě, že bude jistota převyšovat částku stanovenou zákonem č.254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (270 000,- Korun českých), nebude umožněno složení jistoty v hotovosti a bude nutné uhradit jistotu prostřednictvím bankovního převodu nebo složením hotovost na účet dražebníka.

Jistotu lze uhradit převodem na účet dražebníka. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) budou sděleny dražebníkem emailem po odeslání přihlášky do dražby. A budou zveřejněny přímo ve dražební vyhlášce.

Účastníkům, kteří se nestanou vítězi dražby, bude jistota vrácena bez zbytečného odkladu na účet, ze kterého byla jistota poslána, v případě platby v hotovosti na účet, který účastník uvedl při registraci do systému, a není-li uveden, tak poštovní poukázkou na náklady účastníka. Při zahraniční platbě, popř. při platbě na účet v jiné měně nese náklady spojené s převodem účastník dražby a souhlasí, že tyto náklady budou započítány proti vracené jistotě.

     Podmínky účasti v elektronické dražbě

Podmínky pro účast v elektronické dražbě jsou vždy uvedeny ve vyhlášce a zveřejněny v detailu dražby na www.az-aukce.cz. Elektronické dražby se vždy může účastnit pouze registrovaný uživatel na portálu www.az-aukce.cz,

Jak se registrovat v elektronické dražbě

 • Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 • Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu www.az-aukce.cz.
 • Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou
  e-mailovou adresu potvrdíte.
 • Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám přijde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  

Jak splnit podmínky

 •  se na portále www.az-aukce.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 • Připojit se ke konkrétní dražbě tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do dražby
 • Doložit Dražebníkovi, pořádajícímu konkrétní dražbu svoji totožnost
 • Složit na účet Dražebníka uvedený u dražby, dražební jistotu v termínu, uvedeném na detailu dražby

Jak prokázat totožnost

 • osobně v kanceláři dražebníka,
 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla dražebníka,
 • ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou dražebníkovi,

Možnosti prokázání totožnosti jsou uvedeny v dražební vyhlášce ke konkrétní dražbě a jsou uvedeny v detailu dražby na portálu www.az-aukce.cz.

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře: Právnická osoba - ZDEFyzická osoba - ZDESpolečné jmění manželůSpoluvlastnictví- FOSpoluvlastnictví- PO.

Účastníkem dražby může být fyzická, právnická osoba nebo stát, která splnila podmínky stanovené v § 3 zákona č. 26/2000 Sb., „Zákon o veřejných dražbách“, v platném znění. 

Dražby se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba, která je svéprávná v plném rozsahu, která je registrována v systému, která souhlasila s těmito obchodními podmínkami, která se přihlásila do konkrétní dražby, která prokázala svou totožnost. Splněním podmínek uvedených v aukční/dražební vyhlášce účastník uzavírá  Smlouvu o zprostředkování služby s poskytovatelem, a která splnila veškeré podmínky pro účast v dražbě dané obchodními podmínkami a dražební vyhláškou. Součástí smlouvy o účasti v elektronické dražbě jsou tyto obchodní podmínky, jakož i podmínky uvedené na dražební vyhlášce, příslušející ke konkrétní dražbě.

Účastník dražby je povinen při registraci uvést správně a pravdivě požadované identifikační údaje, zejména jméno příjmení, trvalé bydliště a datum narození, popř. název právnické osob, sídlo, IČO, DIČ, jméno a příjmení a datum narození osoby oprávněné jednat a podepisovat za právnickou osobu a kontaktní údaje. Účastník dražby prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré úkony v elektronické dražbě smí činit pouze osoba oprávněná jednat a podepisovat za právnickou osobu. Účastník dražby nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů. Účastník dražby je povinen ihned oznámit poskytovateli dražby případnou změnu identifikačních údajů nejpozději však při přihlášení do konkrétní dražby. Neoznámí-li uživatel poskytovateli včas změnu registračních údajů, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, přičemž nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotknut. Takový účastník bere na vědomí, že je neoprávněně schváleným uživatelem a vystavuje se možnosti zneplatněním jeho vítězství a propadnutí jistoty na pokrytí vzniklých nákladů ukončené dražby a nákladů na opakovanou dražbu.

Účastník dražby bere registrací do systému na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole ze strany poskytovatele v souladu s ustanovením § 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb., zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Účastník dražby je povinen na vyzvání poskytovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení poskytovatelem dražby.

Účastník dražby souhlasí, aby se poskytovatel seznámil s osobními údaji účastníka dražby, a aby tyto údaje vedl v rozsahu nutném pro účely dražby a v nutném rozsahu postoupil uvedené údaje vyhlašovateli; účastník dražby souhlasí s tím, aby poskytovatel osobní údaje účastníka dražby vedl ve svém archivu po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci; to platí i o osobních údajích vybraného účastníka dražby, popřípadě dalšího účastníka dražby, s nímž bude uzavřena smlouva na prodej předmětu dražby o jejich archivaci vyhlašovatelem.

Účastník dražby je povinen zabezpečit přístupové údaje, zejména pak jméno a heslo před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití, zejména se nemůže dovolávat toho, že se dražby nezúčastnil, ledaže oznámí do okamžiku zahájení dražby, že má důvodné pochybnosti o tom, že k jeho jménu a heslu získala přístup třetí osoba.

 • Odměny, poplatky a pokuty

     Odměny  a poplatky jsou vždy specifikované v dražební vyhlášce.

V případě, že účastník dražby, který se stane vítězem, poruší své povinnosti, které vyplývají ze Smlouvy o zprostředkování služby, tedy povinnosti plynoucí z dražební vyhlášky nebo z těchto obchodních podmínek, a to zejména následujícími způsoby:

 • neučiní-li neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy ve lhůtě, stanovené obchodními podmínkami a způsobem v obchodních podmínkách stanovený, a to ani v dodatečné lhůtě, byla-li dodatečná lhůta stanovena, nebo
 • odvolá-li svůj návrh na uzavření smlouvy před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu vyhlašovatelem, nebo
 • bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými závazky nebo
 • učiní neodvolatelný návrh smlouvy v pozměněném znění nebo
 • neuhradí kupní cenu či ji neuhradí úplně či včas nebo
 • neuhradí odměnu poskytovatele – dražební přirážku, pokud je požadována a uvedena v dražební vyhlášce nebo
 • je osobou, která je na základě ustanovení v dražební vyhlášce z dražby vyloučena

ruší se jeho vítězství v elektronické dražbě s tím, že je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši dražební jistoty a poskytovatel je oprávněn si tuto dražební jistotu započíst oproti svému nároku na zaplacení smluvní pokuty. Není-li však dražební jistota požadována, je vítěz dražby povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5% v případě nemovitých věcí a 20% v případě movitých věcí.

V případě, že vyhlašovatel dražby neuzavře smlouvu s vítězem dražby, nárok poskytovatele na odměnu dle tohoto článku nevzniká.

     Průběh dražby

Do elektronické dražební síně se vstupuje zadáním jména a hlesla z webové adresy www.az-aukce.cz. K dispozici je seznam dostupných dražeb, z něhož lze vybrat a zobrazit stránku s podrobnostmi o konkrétní dražbě.

Podmínky pro vstup do dražební síně jsou stanoveny v dražební vyhlášce.

Evidence účastníků:

Součástí systému je evidence jednotlivých účastníků dražby, jsou automaticky zakázány nekorektní vstupy do dražeb. Je kontrolován časový průběh dražby, včetně nastavitelných limitů pro provedení příhozu.

Poskytovatel dražebního systému provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje účastníky, provádí zadávání do editací dražeb, dohlíží nad průběhem dražeb, prezentuje výsledky dražeb. Poskytovatel nemůže být sám účastníkem dražeb. 

Zabezpečení elektronické dražby:

Vstup do systému je zabezpečen šifrováním pomocí SSL.

Jak přihazovat

Pokud jste připojen (a) k vybrané dražbě a splnil (a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v dražbě následujícím způsobem

 • klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit.
 • Zobrazí se vám v pravém horním rohu Vaše jméno.
 • Klikněte na záložku Moje dražby a mezi Probíhajícími dražbami vyhledejte dražbu, které se chcete zúčastnit. U probíhající dražby se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby

Seznam příhozů, aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky.

Výše příhozu/podání

 • První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno dražební vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 • Další minimální příhoz je stanoven dle dražební vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč), mino dražitelů s předkupním právem
 • Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 • Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické dražbě činit stejná podání. 
 • Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 • Dražitelé s předkupním právem nebo dražitelé u dražby, kde je povoleno dorovnání s následným losováním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného dražitele

Dražba probíhá v předem vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou účastníci dražby oprávněni činit podání. Tento časový úsek je uveden vždy v detailu dražby. Dražbu provádí a jednotlivá rozhodnutí v průběhu dražby činí licitátor pověřený dražebníkem k provedení jednotlivých úkonů dle zákona o veřejných dražbách.  Veškerý časový průběh dražby se řídí časem serveru, na němž je spuštěn portál www.az-aukce.cz a jenž se řídí dle středoevropského času – SEČ (GMT+1) při zohlednění zimního času (SEČ) a letního času (SELČ).

Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou v případě dobrovolné dražby povinny doložit dražebníkovi své právo listinami v originále nebo úředně ověřené kopii, a to do zahájení dražby; jinak je nelze v dražbě uplatnit.

Do dražby se účastník dražby musí přihlásit ještě před zahájením dražby, v čase daném dražební vyhláškou. Po zahájení dražby není možné přistoupení dalších účastníků dražby, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili. Před zahájením dražby musí účastník dražby uhradit dražební jistotu, jejíž výše i způsob úhrady jsou uvedeny v dražební vyhlášce.

Účastníci dražby mohou činit podání v dražbě od okamžiku zahájení dražby, jenž je stanoven v dražební vyhlášce a uveden na detailu dražby na portále www.az-aukce.cz, až do skončení dražby uvedené v dražební vyhlášce a na detailu dražby na portále. Účastníci dražby jsou svými podáními vázáni, učiněné podání nelze vzít zpět. Účastníci dražby nemohou činit stejné podání. Následující podání musí být vždy ve výši alespoň nejnižšího podání, a tedy vyšší než předchozí učiněné podání, v opačném případě k němu nebude v dražbě přihlíženo. To se nevztahuje na účastníky dražby, kteří mají k dražené nemovitosti předkupní právo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma či více účastníky dražby, přihlíží se k podání, které bylo nejdříve přeneseno prostřednictvím sítě elektronických komunikací do systému elektronických dobrovolných a nedobrovolných dražeb movitostí a nemovitostí a tímto systémem zaznamenáno. Účastníkovi dražby, jehož podání bylo přeneseno a zaznamenáno později, je tato skutečnost oznámena hlášením „Učiňte nové podání“, přičemž k tomuto jeho původnímu podání není přihlíženo.

Dražba se koná, dokud účastníci dražby činí vyšší podání, nejméně však do doby uvedené u příslušné dražby a stanovené v dražební vyhlášce. Je-li v posledních 5 minutách před stanoveným okamžikem konce dražby učiněno podání, doba skončení dražby se posouvá o 5 minut od posledního podání, jsou-li i poté činěna další podání, opakuje se postup prodloužení doby trvání dražby o dalších 5 minut. Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující výzvy a prohlášení:  - v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“, - v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“, - v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům dražby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“, - v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno. Pokud v průběhu dražby licitátor zjistí, že přístup k portálu www.az-aukce.cz byl prokazatelně omezen v délce přesahující 1 minutu, licitátor prodlouží dobu, během které lze činit podání, a to minimálně o 1 hodinu, kdy o této skutečnosti informuje všechny účastníky na adresu jejich elektronické pošty. Po uplynutí doby, během které lze činit podání, udělí licitátor příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání, čímž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a označení identifikátoru vydražitele. Portál www.az-aukce.cz umožňuje v kterémkoli okamžiku sledování průběhu dražby, včetně jednotlivých příhozů. Na portálu www.az-aukce.cz může veřejnost, jakož i kterýkoli registrovaný uživatel zjistit stav průběhu dražby, stav aktuální výše nejvyššího podání, jakož i čas zbývající do ukončení dražby, popřípadě další informace související s dražbou. Průběh dražby je oprávněna sledovat i kterákoliv neregistrovaná třetí osoba.

Dražební jistota a její příslušenství se započítají vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit do lhůty uvedené v dražební vyhlášce od skončení dražby dražebníkovi. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby podle § 29 (dobrovolná dražba) zákona o veřejných dražbách, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Písemné potvrzení obsahuje označení předmětu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele; přílohou potvrzení o nabytí vlastnictví musí být doklad, z něhož bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením. Nejedná-li se o věci movité, podpis dražebníka na potvrzení o nabytí vlastnictví musí být úředně ověřen.

Dražební vyhláška může stanovit podmínky konání dražby odchylné od ustanovení těchto Všeobecných podmínek. V takovém případě mají před Všeobecnými podmínkami přednost ustanovení obsažená v dražební vyhlášce k dobrovolné dražbě konkrétní movitosti či nemovitosti.

Dražebník neprodleně po ukončení elektronické dražby zveřejní protokol o průběhu elektronické dražby.

     Uzavření smlouvy s vítězem

Není-li v dražební vyhlášce uvedeno jinak, je vítěz dražby povinen ve lhůtě a způsobem uvedeným v dražební vyhlášce podepsat smlouvu a učinit vyhlašovateli neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy tak, že předá poskytovateli podepsanou smlouvu do 5 dnů po skončení dražbě. Vítěz bere na vědomí a souhlasí s tím, že je svým návrhem na uzavření smlouvy vázán po dobu, kterou má vyhlašovatel na přijetí návrhu, přičemž lhůta pro podepsání smlouvy vyhlašovatelem (prodávajícím), neboli přijetí návrhu vyhlašovatelem, je 10 pracovních dnů po předání smlouvy, podepsané účastníkem dražeb, poskytovateli. Vlastnictví nabývá vydražitel zaplacením vydražené částky způsobem uvedeným v dražební vyhlášce zpětně ke dni příklepu.

Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost (popřípadě podnik nebo jeho organizační složku), předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. Platný právní předpis stanoví, kdy postačí, aby vydražitel písemně potvrdil převzetí předmětu dražby, a kdy bude nutno ohledně předání předmětu dražby sepsat „Protokol o předání předmětu dražby“ podepsaný dražebníkem, bývalým vlastníkem a vydražitelem.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele, resp. jeho držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

     Podmínky zpracování a užití osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje zpracovává PERTLIK SOFTWARE.

Správce osobních údajů je PMP Trade reality, s. r. o. se sídlem Křižíkova 1099, Valdické předměstí, 506 01 Jičín
zapsána v obchodním rejstříku, zapsaná Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42098; IČO: 07266278; DIČ: CZ07266278; telefonní kontakt – 723 932 637; email: info@az-aukce.cz

Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Poskytovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle těchto obchodních podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze zákazníků poskytovatele a jím provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin jednotlivých projektů, obchodních sdělení či propagačních materiálů poskytovatele elektronických dražeb anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Poskytovatel elektronických dražeb prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., má zákazník elektronických dražeb právo požadovat na poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

     Závěrečná ustanovení

Čestné prohlášení účastníka veřejné dražby dobrovolné

Já, účastník dražby, prohlašuji, že jako osoba právnická (fyzická) jsem osobou plně svéprávnou a splňuji podmínky účastníka dražby, zejména tím že:

 • nejsem osobou vyloučenou z dražby ve smyslu ustanovení § 3 zákona o veřejných dražbách, tedy že nejsem osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práv k předmětu dražby, nejsem osobou, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči níž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem osobou, u níž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem zaměstnanec živnostenského úřadu a zaměstnanec Ministerstva pro místní rozvoj pověřený kontrolou dražby ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem osoba blízká dražebníkovi a licitátorovi a zaměstnanci dražebníka ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem statutárním orgánem a členem statutárního nebo kontrolního orgánu dražebníka ani nehodlám dražit za takovou osobu.
 • nejsem osobou vyloučenou z dražby ve smyslu ustanovení § 36 odst. 6 a odst. 7 zákona o veřejných dražbách, tedy že nejsem dlužníkem ani jeho manželem, nejsem osobou, která nesmí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník, ani nehodlám dražit za takové osoby; nejsem statutárním orgánem ani členem statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka, ani nehodlám dražit za takové osoby.Prohlašuji, že proti mé osobě není vedena exekuce ani soudní výkon rozhodnutí a ani nebylo zahájeno insolvenční řízení.

Já, účastník dražby, prohlašuji, že jako osoba právnická (fyzická) jsem osobou plně svéprávnou a splňuji podmínky účastníka dražby, zejména tím že:

 • nejsem osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ustanovení § 295 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), tedy že nejsem dlužníkem, osobou mu blízkou a osobou, která s ním tvoří koncern; nejsem vedoucím zaměstnancem dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osobou jí blízkou; nejsem osobou, která vykonávala v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovala jeho majetkovou činnost; nejsem společníkem dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová; nejsem jedním z akcionářů dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu; nejsem prokuristou dlužníka; nejsem členem a náhradníkem věřitelského výboru, kterému schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.

Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

Poskytovatel negarantuje rychlost připojení jednotlivých uživatelů a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do aukčního systému a konkrétní dražby, jíž se účastník dražby účastní. Uživatel je povinen mít nainstalován internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 12 a vyšší, Google Chrome 26 a vyšší, nebo Safari 5.1.5 a vyšší.

Poskytovatel neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu .Poskytovatel zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně poskytovatele, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Poskytovatel rovněž neodpovídá za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Poskytovatel nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Účastníci dražeb nejsou oprávněni při účasti na dražbách používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným účastníkům dražeb, popřípadě by mohly ovlivnit průběh dražby, či samotný chod portálu .

V případě nedostupnosti nebo omezené dostupnosti portálu je poskytovatel oprávněn dražbu prodloužit.

V případě nevymahatelnosti nebo neúčinnosti jakéhokoli ujednání obchodních podmínek bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zůstávají závazná a plně platná a účinná. Poskytovatel a účastník dražby souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na změnách nebo doplňcích ve smlouvách a těchto obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uskutečnění záměru k provedení dražby ve světle takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti. Poskytovatel a účastník dražby souhlasí, že na adresu jím uvedenou mu lze doručovat písemnosti. Písemnosti jim určené zasílané doporučeně na uvedenou adresu budou považovány za doručené uplynutím 10 pracovních dnů od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popřípadě o jejich uložení nedozvěděl; za případné pochybení pošty poskytovatel nenese odpovědnost. Z toho důvodu vyhlašovatel i účastník dražby sdělí poskytovateli svou emailovou adresu a ve vlastním zájmu obdržení emailů jim zaslaných poskytovatelem potvrdí a současně zajistí, aby k emailovým zprávám poskytovatelem zasílaných, neměla přístup třetí osoba.

Vyhlašovatel ani poskytovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník dražby s případnou účastí v elektronické dražbě.

Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Zjistí-li poskytovatel, že uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty uživateli zrušit.

Účastníci dražeb berou na vědomí, že vyhlašovatel má právo odmítnout všechny nabídky včetně vítězné, a to nejpozději do podpisu smlouvy.

Upozornění poskytovatele

Poskytovatel upozorňuje uživatele dražebního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin. Poskytovatel současně upozorňuje uživatele systému na skutečnost, že v případě nesplnění podmínek pro účast v dražbě, včetně podmínek pro nabývání nemovitých věcí na území České republiky cizími státními příslušníky ve smyslu příslušných ustanovení devizového zákona včetně a dalších obecně závazných právních předpisů a vydražení nemovité věci takovým uživatelem, tento odpovídá za škodu, kterou tím způsobil.

Změny Všeobecných obchodních podmínek

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu .Účinnosti nabývají nové Všeobecné obchodní podmínky dnem jejich zveřejnění na portálu ,nestanoví-li poskytovatel termín pozdější. Na již probíhající dražby bude použito dosavadní znění obchodních podmínek.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vzniklé z těchto obchodních podmínek účasti na elektronické dražbě v dražebním systému společnosti AZ-aukce provozovaném na adrese , v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu a je-li účastníkem dražby spotřebitel, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce .

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 26.10.2018.