Slovník základních pojmů

na webu AZ-AUKCE

Anglická aukce-aukce, u které se postupuje od předem stanovené Vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů.

Aukce-je forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena, ale určí se během aukce v soutěži několika nakupujících či prodávajících. Zájemci v průběhu aukce podávají své cenové nabídky, přičemž pakliže jejich nabídnutá cena se stane cenou nejvyšší, je jejich právo i povinnost uzavřít smlouvu o převodu na zboží či službu (předmět převodu). U aukcí lze sjednat specifický postup vedoucí k nalezení kupujícího a uzavření tak smlouvy o převodu. Aukce tak mohou obsahovat v aukčních podmínkách či podmínkách k připuštění jinou úpravu než například Dražby. Aukce musí pouze splňovat obecná ustanovení nového občanského zákoníku.

Aukční dokumenty-rozumí se tím všechny dokumenty upravující pravidla, průběh a podmínky aukčního jednání jako je např. Aukční vyhláška, Obchodní podmínky, apod. Tyto dokumenty mohou obsahovat vlastní definici pojmů.

Aukční jednání-veškeré toto jednání je zveřejněno v Aukční vyhlášce a týká se celého procesu aukce.

Aukční jistota- finanční prostředky, které skládá každý účastník aukce v souladu s Aukční vyhláškou jako projev vážné vůle a zájmu účastnit se aukce, dále v případě výhry v aukci zaplatit odměnu Poskytovateli aukčního prostředí k pokrytí nákladů spojených s elektronickou aukcí a umožnění tak předmět aukce koupit. Složení Aukční jistoty je jednou z možných podmínek účasti na aukci. Není započítána do kupní ceny a nespadá tedy do daňové povinnosti kupujícího ohledně daně z nabytí nemovitosti.

Aukční podmínky- označovány též jako ,,Všeobecné obchodní podmínky“ - soubor informací, podmínek a postupů pro uživatele elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu www.az-aukce.cz.

Aukční prostředí- označováno též jako ,,Portál“ - softwarové prostředí neboli internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené Poskytovatelem, umožňující konání elektronické aukce. Poskytovatel jej má ve vlastnictví, najaté nebo jiným způsobem držené či užívané.

Aukční vyhláška- samostatný dokument, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a definuje předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v Aukční vyhlášce a Obchodními podmínkami mají podmínky uvedené v Aukční vyhlášce přednost.

Dražba- může být dobrovolná i nedobrovolná a je definována zákonem č. 26/2000. Neplatí pro ni ustanovení obchodního zákoníku. Prodávající obvykle platí organizátorovi aukce (dražebníkovi čili aukcionáři nebo aukční společnosti) provizi, která se počítá jako určité procento z konečné prodejní ceny. Po vydražení v dražbě vzniká dražební protokol a vlastnictví se změnilo již v okamžiku příklepu. Nevzniká žádná další smlouva a obvykle až po uhrazení vydražené ceny dochází k fyzickému předání.

Dražby elektronické-provádějí se prostřednictvím internetu nebo jiné elektronické komunikace.

Dražby kamenné-provádí se fyzicky na určité adrese.

Dražebník- je právnická nebo fyzická osoba organizující aukci či dražbu. Dražebník může, ale nemusí být totožný s licitátorem

Dražitel- označován též jako ,,Licitující zájemce“ - je právnická nebo fyzická osoba či jiná osoba způsobilá nabývat vlastnická případně jiná práva do svého vlastnictví, která se účastní aukčního jednání a jako zájemce činí podání, příhozy nebo cenové nabídky dle aukčních podmínek.

Elektronická aukce-je prováděna elektronicky prostřednictvím internetového rozhraní konající se na portálu www.goldau.cz v tzv. elektronické aukční síni za podmínek určených v Aukčních dokumentech.

Elektronická aukční síň- část aukčního prostředí zpřístupněná účastníkům aukce, kteří splnili podmínky k připojení do elektronické aukce v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků aukce.

Elektronický podpis- uznávaný elektronický podpis vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle zákona o elektronickém podpisu a je možné pomocí počítače ověřit, zda je platný a zda jsou data v té podobě, ve které byla podepsána. Součástí elektronického podpisu je identifikace toho, kdo podpis vytvořil. Pomocí integrity lze prokázat, že od vytvoření elektronického podpisu nedošlo k žádné změně v podepsaném dokumentu, tj. že dokument (podepsaný soubor) není úmyslně či neúmyslně poškozen.

Heslo- ochranný prvek pro přístup uživatele do aukčního systému, jejž určuje uživatel. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím.

ID nebo identifikátor účastníka aukce- označení, které je účastníkovi aukce náhodně přiděleno v rámci každé aukce a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními účastníky aukce a příp. Jiným účastníkem.

Jiný účastník- je osoba, která není Vyhlašovatel ani Licitující účastník a přesto se chce zúčastnit aukčního jednání. Jiný účastník nemůže činit podání, příhozy ani jiné nabídky, zpravidla je jen pasivním účastníkem Jednání, který sleduje jeho průběh například oprávněný, povinný, veřejnost, manžel/ka povinného, jinak zainteresovaná osoba a podobně. Podmínky jednání mohou Jiné účastníky vyloučit anebo stanovit podmínky pro jejich účast v aukčním jednání.

Konec aukce- čas, při kterém již žádný z účastníků aukce nepodal další příhoz a skončil tak celý průběh aukčního jednání na elektronické aukční síni a to ani v případě prodloužení času v posledních minutách dle Aukční vyhlášky.

Kupující- označován též jako ,,Vítěz aukce“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku případně osoba byla-li v Aukčním jednání označena jako Vítěz v pořadí po skončení aukce.

Lhůta pro převod nemovitosti- se rozumí časový termín do kterého se zavazují prodávající a kupující mezi sebou uzavřít smlouvu o převodu předmětu prodeje a je uvedena v Aukční vyhlášce.

Lhůta pro zaplacení kupní ceny- se rozumí časový termín pro složení finančních prostředků kupujícího dle výsledku aukčního jednání na depozitní účet u advokáta či prodávajícího dle Smlouvy o převodu a to v plné výši.

Licitace- je proces, jehož účelem je prostřednictvím projevů vůlí Licitujících zájemců a Prodávajícího, dosáhnout dohody o výši kupní ceny, která je přijatelnýcm plněním za Předmět aukce pro Prodávajícího i Kupujícího. Prodávající svým Příhozem vyjadřuje nesouhlas s nabízenou výší kupní ceny.

Licitátor-je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě.

Licitující účastník- označován též jako ,,Dražitel“ viz výše.

Maximální příhoz- finanční částka neboli příhoz v Kč o kterou se navyšuje celková nabídka kupní ceny a o kterou je maximálně možno nabídnout vyšší příhoz nové nabídnuté cenové nabídky než je dosavadní celková nejvyšší nabídka. Stanovení maximální výše příhozu je zveřejněno vždy v konkrétní Aukční vyhlášce. Maximální příhoz nemusí být stanoven.

Minimální příhoz- finanční částka neboli příhoz v Kč o kterou se navyšuje celková nabídka kupní ceny a o kterou minimálně musí být vyšší příhoz nové nabídnuté cenové nabídky než dosavadní nejvyšší nabídka. Stanovení minimální výše příhozu je zveřejněno vždy v konkrétní Aukční vyhlášce.

Nabídka- je nabídka peněžité částky učiněná účastníkem aukce a představuje navrhovanou kupní cenu za předmět prodeje v elektronické aukci.

Nejnižší podání- označováno též jako ,,Vyvolávací cena“ - výchozí finanční částka v Kč nabízeného předmětu prodeje formou aukce, která je stanovena Aukční vyhláškou a představuje nejnižší možnou cenu předmětu elektronické aukce.

Nejvyšší podání- doposud nejvyšší finanční částka (navrhovaná kupní cena) či učiněná nabídka formou Příhozů, kterou je některý z účastníků aukce ochoten za předmět prodeje  zaplatit.

Obchodní podmínky- jsou všeobecné obchodní podmínky, které standardně a vyváženě upravují práva a povinnosti smluvních stran, informují také o postupech a podmínkách provozujícího portálu popsaných taktéž v Aukční vyhlášce.

Odhad obvyklé tržní ceny- stanovení obvyklé tržní ceny předmětu aukce nemá povahu znaleckého posudku. Tato cena je stanovována na základě zkušeností s realitním trhem a má pouze orientační charakter pro účely v aukčním jednání. Bývá použito porovnání obdobných nabídek předmětu aukce na inzertních portálech v daném čase a místě. Tato cena je orientační a nemá povahu znaleckého posudku.

Podání - jednotlivá nabídka výše ceny učiněná příhozem v Kč.

Podmínky účasti aukce- je soubor požadavků, které musí zájemce o předmět prodeje splnit, pokud chce být připuštěn k aukci.

Portál- označován také jako ,,Aukční prostředí“ viz výše

,,Poskytovatel“ či ,,Provozovatel aukčního prostředí“ - osoba či organizace provozující webový aukční systém, který umožňuje Vyhlašovateli vyhledat kupce, zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce.

Prodávající - označován též jako ,,Vyhlašovatel aukce“ či pouze ,,Vyhlašovatel“ - je právnická nebo fyzická osoba zadávající provedení aukce, oprávněná dispozičními právy vůči předmětu aukce, která má v úmyslu předmět aukce zpeněžit. Takovou osobou je např. vlastník-majitel předmětu prodeje, osoba v zastoupení na základě plné moci, exekutor, apod. nabízející předmět aukce k prodeji prostřednictvím elektronického portálu

,,Předmět aukce“ či ,,Předmět prodeje“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě soubor práv spojených s vlastnictvím, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v Aukční vyhlášce. Tento Předmět aukce je následně prodán za Nejvyšší podání Vítěze aukce za podmínek uvedených v Aukční vyhlášce do svého vlastnictví.

Přihlášení do aukce- učinění návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci a které Poskytovatel po splnění aukčních podmínek přijme.

Příhoz -  jednotlivá nabídka výše kupní ceny, s níž chce Licitující zájemce v daný okamžik uzavřít na Předmět aukce kupní smlouvu, přičemž není omezen počtem nebo maximální výší svých Příhozů ( s výjímkou výše nejnižšího podání a minimálního příhozu), nabídka ceny je zároveň projevem svobodné vůle Předmět aukce bez dalších podmínek koupit. V případě příhozu Prodávajícího jde o vyjádření nesouhlasu s nabízenou kupní cenou.

Přijetí přihlášení do aukce - přijetím přihlášení do aukce se rozumí akceptace návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci.

Registrace - potřebné sdělení údajů o zájemci pro identifikaci v aukčním jednání.

Server- soubor HW prostředků, na kterých mohou být provozovány internetové služby.

Smlouva o převodu – např. kupní smlouva, Smlouva o převodu členských práv a povinností či jakákoli jiná smlouva stvrzující závazek prodávajícího k převedení předmětu aukce na kupujícího.

Účastník aukce- zájemce o účast v aukci, který splnil veškeré podmínky k povolení přístupu k aukčnímu jednání stanovené Aukční vyhláškou.

Uživatel- je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která provedla registraci a aktivovala svůj účet nebo které založil a aktivoval účet Poskytovatel.

Uživatelské jméno- údaj, kterým se přihlašuje zájemce o aukci do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele v aukčním systému.

Vítěz aukce- označován též jako ,,Vítěz“ či  ,,Kupující“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku, případně osoba byla-li v Aukčním jednání označena jako Vítěz v pořadí. Tento Vítěz má práva a povinnosti kupujícího ohledně převodu Předmětu aukce s prodávajícím.

Vítěz v pořadí- má stejná práva a povinnosti jako Vítěz aukce a je povinen to se všemi závazky akceptovat. Pokud Vítěz aukce odmítne nebo není schopen splnit svoji nabídku, případně pokud byl poslední příhoz učiněn jako nesouhlas Vyhlašovatele s nabídnutou cenou, stává se poslední platný Nejvyšší příhoz neplatným a Vítězem aukce se pak automaticky stává další licitující zájemce v pořadí s nejvyšší nabídnutou cenou v aukčním jednání.

Všeobecné obchodní podmínky- označovány též jako ,,Aukční podmínky“  viz výše.

Vyvolávací cena- označována též jako ,,Nejnižší podání“ viz výše.

Začátek aukce- časový termín aukčního jednání na portálu www.goldau.cz, který je uveden v Aukční vyhlášce. Po tomto termínu mohou Licitující zájemci podávat své příhozy dle svého uvážení, avšak s pravidly Aukční vyhlášky.

Zájemce o účast v aukci- označován též jen jako ,,Zájemce“ či jako „Registrovaný uživatel“ - uživatel portálu, který souhlasil s obchodními podmínkami účasti na elektronické aukci a v systému pod svým emailem a heslem na portálu AZ-aukce, provozovaném na www.az-aukce.cz se registroval do aukčního systému.